2013

Last Updated On: 15/11/2017
S.No Interns name Date
1 Shalini Ray 4.1.2013
2 Sheetal Makhija 4.1.2013
3 Shrey Srivastava 9.1.2013
4 Thongam Shakhenbi 10.1.2013
5 Pragya Wazir 14.1.2013
6 D.Samyuktha 17.1.2013
5 Rekha Goswami 18.1.2013
6 Kreethi Jalli 20.2.2013
7 Akash Raj 22.1.2013
8 Monika Singh 6.3.2013
9 Supriya Singh Gaur 6.3.2013
10 Sakshi Upadhyay 21.6.2013
11 Ira tomar 21.6.2013
12 Nupur Taluja 22.6.2013
13 Shreya Kalra and Suman Bharti 24.6.2013
14 Monisha Murali 28.6.2013
15 Vadehi Krishna 31.7.2013
16 Priya Tandon 31.7.2013
17 Shanshah Toquir Imam 7.9.2013
18 Aditi Gururani 24.9.2013
19 Alpana Rawat 24.9.2013
20 Bhawna 4.10.2013

 

Top
Top
Back
Back